Historie SDH Jankov

Počátky sboru dobrovolných hasičů v obci Jankov sahají již do roku 1903. Důvodem, proč se zastupitelé obce Jankov v čele se starostou obce p. Matouše Mrkvana rozhodli pro založení hasičského sboru, byly časté požáry a v zimním období nesjízdné cesty. V tomto roce bylo rozhodnuto o pořízení hasičské stříkačky, kterou prověřil požár stavení čp. 32, který se udál 1. června 1903. O rok později, dne 23. prosince 1904, byly na ustavující schůzi, která se konala v místnosti starosty, schváleny spolkové stanovy a současně s tím bylo usneseno, aby nově vzniklý sbor přistoupil za člena k hasičské župe Hlubocké. Z dobového zápisu je známo, že první schůze sboru dobrovolných hasičů v Jankově se zúčastnilo 38 členů. V lednu následujícího roku se konal první hasičský bál, který se díky každoročnímu opakování stal neodmyslitelným symbolem kulturního života v obci. Část z příjmu, které sbor dobrovolných hasičů utržil pořádáním plesů, byla věnována jako příspěvek pro chudé děti do čakovské školy.

Velmi těžkou zkouškou prošel sbor v období 1. sv. války. Více jak polovina padlých občanů obce Jankov byli právě členové dobrovolného hasičského sboru. Na věčnou památku byla jména těchto padlých vytesána na pomník, který se v dnešních dnech nachází poblíž kapličky v horní části návsi. Hlavním iniciátorem výstavby tohoto pomníku byl Sbor dobrovolných hasičů Jankov.

Sbor dobrovolných hasičů Jankov nebyl však pouze represivní složkou v obci. Jankovští hasiči byli také jedinou složkou v obci, která se starala o kulturní vyžití obyvatel obce. Kulturní činnost dosáhla největšího rozmachu v období První republiky (1918-1938) a v období po 2. sv. válce. Mimo jiných činností hráli členové SDH Jankov představení v ochotnickém divadle nebo pořádali pouťové zábavy a plesy.

Jankovští hasiči se nestarali o požární ochranu nejenom v naší obci, ale mnohokráte zasahovali také u požárů v okolních obcích, např. v Holašovicích, Lipanovicích, Záboří, Dobčicích, Čakově nebo Čakovci. V lednu 1946 vyjel sbor na výzvu rozhlasu k požáru továrny Hardtmuth do Českých Budějovic. Požáry však nebyly jedinou události, kdy obyvatelé Jankova nebo okolních obcí potřebovali pomoc hasičů. Sbor mnohokráte pomáhal při živelních pohromách, kdy hasiči pomáhali s odčerpáváním sklepů při povodních. Při sboru byl také hasičký dorost, který rovněž cvičil a učil se zacházet s hasičskou stříkačkou, aby i oni byli připraveni pomoct.

Vlivem změn v právním systému České republiky se změnilo postavení dnešních sborů dobrovolných hasičů ve společnosti. Tato změna se nevyhla ani SDH Jankov. V dnešní době již nejsou SDH represivní složkou, která by přímo ochraňovala životy, zdraví a majetek osob v případě mimořádné události, jakou může být napříkald požár nebo povodně. V dnešní době zůstala sboru především činnost kulturní. Na úseku požární ochrany se SDH Jankov angažuje ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, především ve formě velmi úzké spolupráce s JSDHO Jankov, kdy sbor pomáhá vyhledávat a vybírat nové členy JSDHO a podílí se na jejich odborné přípravě k výkonu činností v zásahové jednotce obce Jankov. To vše činní SDH Jankov ve spolupráci s Obcí Jankov.