Základní informace

Sbor dobrovolných hasičů Jankov (SDH Jankov) je podle čl. 5 odst. 5 písm. d) Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska organizační jednotkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Současně s tím je SDH Jankov právnickou osobou s neomezenou právní a majetkovou odpovědností. Veškeré právní úkony a další činnosti vykonává SDH Jankov pod jednotným názvem podle čl. 5 odst. 7 písm. d) Stanov.

Statutárním orgánem SDH Jankov je výbor, zastoupený starostou, popř. dalšími členy výboru. Jmený seznam k nahlédnutí v sekci "Vedení sboru".

Činnosti vykonávané SDH Jankov

Na SDH Jankov, jakožto organizační jednotku SH ČMS, se vztahují činnosti stanovené § 75 odst. 1 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Kromě činností daných zákonem o požární ochraně a Stanovami SH ČMS, vykonává SDH Jankov také další činnosti: